Shahid bhai

by Devanshu Mehta

“India se kyun itni nafrat le ke baithte hain, kya dusri team nahi hoti?”

Shahid Afridi

Start watching at 3:00 if you don’t have the time: